ประวัติสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา
          วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540  โดยนายสุขวิต รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม  มีพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง
นายปราณีต  เลิศสกุณี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  มาเป็นผู้ประสานงาน     การจัดตั้งและแต่งตั้งนายหยาด พลตรี ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  กับนายมงคล จึ่งมั่นคง  ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มาเป็นผู้ช่วยประสานงานการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540
          ในปีงบประมาณ  2540-2541  กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน 8,977,000 บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวและเปิดทำการเรียน  การสอนเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2541 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชา คือวิชาช่างยนต์ และวิชาพาณิชยการ มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 48 คน ในปีงบประมาณ 2542-2543 กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27,930.000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้นเพิ่มเติมและได้แต่งตั้งนายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 8 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 8 วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ได้เปิดสอนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มอีก 1 สาขาวิชาเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมัธยมให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสนองความต้องการของชุมชน
          ในปี 2542–2547 ได้แต่งตั้ง นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 
          ปี 2547 - 2551   ได้แต่งตั้ง ว่าที่พันตรีวาฑิต  พิมพะนิตย์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
          ปี 2552 - 2554   ได้แต่งตั้ง นายประจวบ จันทรวงษ์ จากวิทยาลัยการอาชีพรามัน   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
          ปี 2555 - 2561   ได้แต่งตั้ง นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
          ปี 2561 - 2562   ได้แต่งตั้ง  นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์  จากวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
          ปี 2562 - 2564   ได้แต่งตั้ง  นายทองจันทร์   ประทุมโฉม  จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
          ปี 2564 - ปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง  นายสุภี เวียงชัยภูมิ  จากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
          ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนสถานะวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม เป็นวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้งบประมาณ และบุคลากรที่มีอย่างจำกัด  ตามปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่า “ทักษะดี รู้หน้าที่  มีวินัย ใส่ใจศึกษา พัฒนาคู่เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข