ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ


   การดำเนินโครงการ   

 

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ59
                 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ60
                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ

                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ

                 - โครงสร้างการบริหารงาน59
                 - โครงสร้างการบริหารงาน60

                 - แผนผังโครงสร้างการบริหารศุนย์บ่มเพาะฯ59
                 แผนผังโครงสร้างการบริหารศุนย์บ่มเพาะฯ60

                 - ปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ59
                 ปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ60

                 - แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา59
                 - แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา60

                 - ภาพประกอบศูนย์บ่มเพาะฯ
                 
- รวมกิจกรรมต่างๆ
                   
โครงการศึกษาดูงาน
                    การอบรม
                    การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

                     การศึกษาดูงานจากภายใน

                 - เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

                 - ประชาสัมพันธ์
                     การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
                     การประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
                     การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook 
                     การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
                     การประชาสัมพันธ์ทางผู้นำชุมชน   เอกสารด้านธุรกิจ    

                  - โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจ              - แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ
    ธุรกิจภายในศูนย์บ่มเพาะ ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม   
 

ธุรกิจตัดผมสุภาพบุรุษ
(ธุรกิจใหม่) ปี งปม.59
ธุรกิจน้ำดื่ม 
(ธุรกิจใหม่) ปี งปม.59
ธุรกิจกาแฟ 
(ธุรกิจต่อยอด) 
ปี งปม.59
ธุรกิจล้างและซ่อม
เครื่องปรับอากาศ

(ธุรกิจต่อยอด) ปี งปม.59
ธุรกิจของที่ระลึกกลองยาวชาววาปี (ธุรกิจใหม่) ปี งปม.60 ธุรกิจ WTC.FLOWER
(ธุรกิจใหม่) ปี งปม.60
ธุรกิจล้างและซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
(ธุรกิจต่อยอด) ปี งปม.60
 
 
       
 
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วนำไปประกอบอาชีพ
 

ชื่อร้านรวีโรจน์  ยานยนต์  (ช่างต้น)

ประกอบธุรกิจขายร้านกาแฟ
 
ชื่อร้านแสงไฟฟ้าวาปี

นายรวีโรจน์  ปะวะภูชะโก
230  หมู่ 11 ตำบล.เสือโก้ก      อำเภอวาปีปทุม

จ.มหาสารคาม   44120  โทร. 0917622352

นางสาววิชฐญา  ชินภักดี 


ที่อยู่ 48 หมู่5  ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

นางสาววิราวรรณ  ตันเล

184/44  หมู่ 2 ตำบลหนองแสง     อำเภอวาปีปทุม
จ.มหาสารคาม   44120