ปรัชญา/คติพจน์

 วิสัยทัศน์
           วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  ผลิต และพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องความ
           ต้องการของตลาดแรงงาน สู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
ปรัชญาวิทยาลัยฯ
           ทักษะดี  รู้หน้าที่   มีวินัย  ใส่ใจศึกษา    พัฒนาคู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
                   ความหมาย
 -  ทักษะดี      คือ  ฝึกฝีมือให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
 -  รู้หน้าที่       คือ  รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนตัวและสังคม
 -  มีวินัย         คือ  ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษา และสังคม
 -  ใส่ใจศึกษา  คือ  ขยันค้นคว้าเอาใจใส่ต่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดกาล
 -  พัฒนาคู่เศรษฐกิจพอเพียง คือ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน