ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน  ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
************************************************************

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาช่างยนต์ 2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.สาขาวิชาการบัญชี 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 2.สาขางานเทคนิคยานยนต์
3.สาขางานเครืองมือกล 4.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
5.สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 6.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
7.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.สาขางานการบัญชี 2.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ