ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน  ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
************************************************************

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาช่างยนต์ 2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.สาขาวิชาการบัญชี 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 2.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
3.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 4.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
5.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 6.สาขาวิชาไฟฟ้า
7.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.สาขาวิชาการบัญชี 2.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล