ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาสีและตราของวิทยาลัย
สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  คือ  สีน้ำเงินกับสีแดง
สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  สุขุม  รอบคอบ
สีแดง      หมายถึง  ความเสียสละความกล้าหาญ
          สีน้ำเงินกับสีแดง มีความหมายว่า ชาววิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเป็นคนที่มีความกล้าหาญคิดด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ กล้าสู้อุปสรรคทั้งปวง ด้วยความหนักแน่น อดทน เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
          ตราของวิทยาลัยการเทคนิควาปีปทุมเป็นตราที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่มีกรอบเป้าวงกลม ๒ ชั้น ภายในวงกลมทั้ง ๒ วง ภายในวงกลมกรอบรอบนอก มีข้อความเขียนว่าวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามแนวโค้งของเส้นวงกลม ภายในวงกมลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร และมีตัวอักษรเขียนว่า ทุ ส นิ ม  ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ ๔ แปรว่า  สัจจะของผู้ประเสริฐ  ประกอบด้วย 
          ทุกข์  (ทุ)  ความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ  ความเป็นทุกข์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน
                         ตัวเอง
          สมุทัย (ส)  เหตุแห่งความเป็นทุกข์   อันเนื่องด้วยความดิ้นรนทะยานอยาก
          นิโรธ  (นิ)  ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความขัดแย้งในตัวเอง  ดับความดิ้นรนทะยานอยาก  ทุกข์                   
                         เกิดได้ต้องดับได้
          มรรค  (ม)  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์เรียกว่า  อริยมรรค  ๘  ได้แก่ความเห็นชอบความ
                         คิดเห็นกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  จิตชอบ  ระลึกชอบ