อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

อักษรย่อ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ( วท.วป)
สีและตราของวิทยาลัย
สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  คือ  สีน้ำเงินกับสีแดง
สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  สุขุม  รอบคอบ
สีแดง      หมายถึง  ความเสียสละความกล้าหาญ
          สีน้ำเงินกับสีแดง มีความหมายว่า ชาววิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมเป็นคนที่มีความกล้าหาญคิดด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ กล้าสู้อุปสรรคทั้งปวง ด้วยความหนักแน่น อดทน เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
          ตราของวิทยาลัยการเทคนิควาปีปทุมเป็นตราที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่มีกรอบเป้าวงกลม ๒ ชั้น ภายในวงกลมทั้ง ๒ วง ภายในวงกลมกรอบรอบนอก มีข้อความเขียนว่าวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามแนวโค้งของเส้นวงกลม ภายในวงกมลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร และมีตัวอักษรเขียนว่า ทุ ส นิ ม  ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ ๔ แปรว่า  สัจจะของผู้ประเสริฐ  ประกอบด้วย 
 ต้นไม้ประจำสถานศึกษา ต้นแดง