วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
           วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  ผลิต และพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษาสอดคล้องความ
           ต้องการของตลาดแรงงาน สู่มาตรฐานวิชาชีพ
 พันธกิจ
           พันธกิจที่ 1  จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
           พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
           พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา
           พันธกิจที่ 4  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาวิชาการด้านความรู้ทักษะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
           พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุน ทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จุดเน้น
           มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
จุดเด่น
           ผู้เรียนมีคุณธรรม และจิตอาสา