อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เอกลักษณ์
           ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำบริการวิชาชีพ
อัตลักษณ์
           มารยาทดี มีจิตอาสา