ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565