ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565