วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เข้าร่วมกีฬาวันครู 16 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม