นายสุรชาติ นันทะเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง