กิจกรรมโครงการนักเรียน นักศึกษา อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม