วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ประจำปี 2566