ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรเชฐ เนตรฝาง
ตำแหน่งพนักงานราชการครู