ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวีระยุทธ พันทะมา
ตำแหน่งพนักงานราชการครู