ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลดร.สุภี เวียงชัยภูมิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ