ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์
ตำแหน่งข้าราชการครู