ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพรทิพย์ ลาวัลย์
ตำแหน่งครูพิเศษ