ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวีระพล จำปาแดง
ตำแหน่งข้าราชการครู